ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • วิศวกร แผนก Assembly เครื่องจักรกล (1 อัตรา)
  เขียนแบบและออกแบบเครื่องจักรกล, ติตต่อประสานงานกับทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง , วางแผนงานและควบคุม , ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตาม Schedule ของงาน, Test ระบบไฮดรอลิค , ส่งมอบเครื่องให้ลูกค้า
 • วิศวกร ประจำแผนก Machine (1 อัตรา)
  ลักษณะทั่วไป ควบคุมดูแลแผนก Machine, ติตต่อประสานงานกับทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง , วางแผนงานและควบคุม , ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตาม Schedule ของงาน
 • ช่างกลึง /ช่างCNC /ช่างมิลลิ่ง (1 อัตรา)
  ควบคุมเครื่องจักร เครื่องกลึง เครื่อง CNC เครื่อง มิลลิ่งได้
 • โฟร์แมน แผนก Machine (1 อัตรา)
  ดูแลและสั่งการพนักงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาให้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย, รับแบบและตรวจเช็คแบบให้พร้อมแจกจ่ายงาน จัดหาวัสดุหรือชิ้นงานในการทำงานให้ถูกต้องกับแบบ และขนาดที่เหมาะสม, จัดเตรียมเครื่องมือที่จะใช้ในการทำงานให้ครบ และพร้อมเพรียงให้ทันเวลากับการทำงานของชิ้นงานที่จะทำ, ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการทำงาน หรือขั้นตอนการทำงาน
 • นักศึกษาฝึกงาน
  ฝึกประสบการณ์ด้านผู้ช่วยช่างกลึง CNC, มิลลิ่ง, ปาด, ไส, เจียร, กลึงธรรมดา, ช่วยงานเขียนแบบ ในแผนก Drawing, ผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล, ผู้ช่วยงานเชื่อมโลหะ. งานประกอบเครื่องจักร, งานสี
 • ผู้จัดการแผนกไฟฟ้า (ปิดรับสมัคร)
  ดูแลแผนกไฟฟ้า, วางแผนงานและควบคุม, ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตาม Schedule ของงาน, ติตต่อประสานงานกับทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง, ออกแบบวงจรไฟฟ้าและเขียนโปรแกรม PLC ควบคุมเครื่องจักร
 • เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (ปิดรับสมัคร)
  บันทึกทะเบียนประวัติพนักงาน, สรุปเงินเดือน, ภงด.1, ส่งเงินสมทบ, ทำเอกสารที่เกี่ยวกับประกันสังคม และกองทุนทดแทน, สรุปรายงานขาด-ลา-มาสาย, ยื่นภงด.91, สรุปเอกสารการยื่น กท 20 ประจำปี, พิมพ์ใบเสนอราคาและจดหมาย, ส่งแฟกซ์ ,รับโทรศัพท์,เช็ค Mail , ส่ง Mail, ดูแลเรื่องสวัสดิการทั่วไปของพนักงาน, ดูแลเรื่องการเบิก จ่ายและสั่งซื้อ และความเรียบร้อยของอุปกรณ์สำนักงาน
 • ช่างเชื่อมโลหะ (ปิดรับสมัคร)
  เชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า, อาร์กอน, ฯลฯ