SGE ซื้อเครื่อง Machining center

บริษัท สยามเจอเนอรัลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดซื้อเครื่อง Machining center และติดตั้งแล้วเสร็จ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น

Machining Center

บริษัท สยามเจอเนอรัลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ SGE ได้จัดซื้อเครื่อง Machining center และได้ติดตั้งแล้วเสร็จซึ่งจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้สามารถทำผลิตเครื่องจักรได้รวดเร็วและแม่นยำซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งในการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น

Machining Center p1   Machining Center p2

ท่านสามารถชม Vdo การทำชิ้นงานด้วย Machining center ได้ทางYoutube ด้านล่างนี้ครับ